Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende och ideell föreningen med uppdrag att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande och med dess engagemang så kan byggnader och bebyggelsemiljöer försvaras, vårdas och utvecklas. Föreningen har skapat Gula listan vilken visar värdefulla byggnader och miljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll . Genom denna lista så skapas opinion och debatt och ibland så lyckas de, ibland inte. En av de herrgårdar som idag står på Gula listan är Bråte.

Bråte Herrgård

Herrgården är belägen några mil utanför Karlstad, i Segerstad. Med storslagen utsikt över jordbrukslandskap så sträcker sig dess anor tillbaka till slutet av 1600-talet och således är den av kulturhistoriskt intresse. Från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet så ägdes gården av adelsfamiljen Cederström men idag så ägs den av ett Göteborgsboende par som enligt egen utsago har vädjat till Länsstyrelsen i Värmland och Karlstad Kommun om hjälp utan att få gehör eller respons. Delar av herrgården anses nu vara i så dåligt skick att de måste rivas medan andra eventuellt kan räddas om insatser görs snarast. Länsstyrelsen i Värmland anser dock att de erbjudit hjälp men att ägarna inte nappat och det sägs att ägarna har beviljats statliga medel och mindre bidrag för att renovera delar av uthusbyggnaderna vid gården. Dock så har ingen renovering gjorts varför pengarna inte betalats ut. Då gården inte är byggnadsminnesförklarad så har inte länsstyrelsen något tillsynsansvar och inga befogenheter att göra något och detta är inte unikt för Bråte Herrgård.

Att Bråte Herrgård en gång i tiden varit ett älskat hem kan utläsas i en bilderbok med text vid namn “Hemma på Bråte”. I denna kan man njuta av akvareller av Anna Cederström, dotter på herrgården i slutet av 1800-talet.

Även om de inte räknas till herrgårdar så är trävillorna på Lotsgatan i Åhus värda att nämna då de räddats bland annat tack vare att Svenska byggnadsvårdsföreningen tryckt på och skapat opinion.

Trävillor på Lotsgatan

Sent 2013 så beslutade Kristianstads kommun att de tre en gång så ståtliga villorna på Lotsgatan skulle rivas. Villorna byggdes vid förra sekelskiftet men var vid denna tid så förfallna att rivningen var ett faktum. Dessutom så hamnade de i en ny plan i hamnens utökade skyddszon. Men Åhusborna ville annorlunda och kommunen lyssnade – resultatet blev att husen hittat ett nytt ägarpar som avser att återställa dem till ursprungligt skick.