Länsstyrelsen i Kronobergs län inventerade år 2001 herrgårdsmiljöerna i länet då man ville veta vilka byggnader och miljöer som fanns bevarade . Smålands museum fick uppdraget att utföra arbetet. En av frågorna som museet ställdes inför var urvalet, vad är det som utgör en herrgård. Enligt Nationalencyklopedin så kan en herrgård sammanfattas med att vara ett herresäte eller en större lantegendom där det återfinns ståndsmässig bebyggelse passande en herreman. Med begreppet herrgård så avser man både egendomen och dess karaktärsbyggnad.

Samma problematik torde alla län i landet uppleva då de försöker att inventera vad som finns och vad som ska noteras.

Till en början hade herrgårdarna en relativt enkel arkitektur och uppfördes under medeltiden i trä. Under 1500-talet började man istället bygga av sten och ville att de skulle minna om samtida stenslott i Europa, dock i något blygsammare format. Istället så påminde de om vanliga bondgårdar men med extra detaljer och en tillhörande fin park eller trädgård.

Under 1700-talet så började de ofrälse bruksägarna också att bygga finare villor och kalla sig herrar varför de riktigt fina herrarna gärna ville särskilja sina herrgårdar, till exempel genom att huvudbyggnaderna försågs med minst fem fönsteraxlar i rad.